HYROX Seizoen (2023/2024) – HYROX Nederland

ALGEMENE INFORMATIE

 

1.1. Upsolut SPORTS GmbH, met het Nederlandse filiaal en zijn licentiehouders, gevestigd aan Bahrenfelder Strasse 322, 22765, Hamburg, Duitsland (“Upsolut”, “wij” of “ons”), organiseert het evenement “HYROX – de World Series of Fitness Racing” (“HYROX”). HYROX bestaat uit verschillende evenementen in verschillende steden over de hele wereld, met het wereldkampioenschap als hoogtepunt en afsluiting van het seizoen. HYROX-wedstrijden worden gehouden: (i) individueel (“Single Divisions”) in HYROX PRO MEN / PRO WOMEN, HYROX MEN / WOMEN en HYROX ADAPTIVE MEN / ADAPTIVE WOMEN; (ii) als partnerwedstrijd (“Doubles Divisions”) in HYROX DOUBLES MEN / WOMEN / MIXED / PRO MEN / PRO WOMEN; en (iii) als estafettewedstrijd (“Relay Divisions”) in HYROX RELAY MEN / WOMEN / MIXED.

 

1.2. HYROX-evenementen worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, statuten, gewoonterecht, voorschriften, verordeningen, codes, regels, richtlijnen, bevelen, vergunningen en goedkeuringen, inclusief die met betrekking tot het milieu, de gezondheid en veiligheid of sanitaire maatregelen in het kader van Covid-19 van elke overheidsinstantie die van toepassing zijn op deelnemers (“u”) (samen “Toepasselijke Wetten”).

 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) bevatten alle juridische voorwaarden die van toepassing zijn tussen ons en u met betrekking tot uw inschrijving en deelname aan een HYROX-evenement dat plaatsvindt in Nederland en België (elk een “Evenement”). Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze AV te wijzigen (en de indeling, datum en structuur van een Evenement), ook als er een verandering is in de Toepasselijke Wetten; Wij zullen u op de hoogte stellen als we dergelijke wijzigingen doorvoeren.

 

INSCHRIJVING VOOR EEN EVENEMENT

 

3.1. Om u in te schrijven voor deelname aan een Evenement, moet u via onze website:

 

3.1.1. Het Evenement-inschrijvingsformulier naar waarheid invullen (beschikbaar op de website van Upsolut). Hierbij mag u geen valse informatie gebruiken of de informatie van een andere persoon als de uwe presenteren. Iedereen die valse of misleidende informatie of documenten gebruikt om toegang te krijgen, krijgt zijn inschrijving geannuleerd en kan worden verbannen van deelname aan toekomstige Evenementen. Het gebruik van valse documenten om toegang te krijgen kan strafbaar zijn;

 

3.1.2. Uw toestemming geven voor de opslag en verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Nederland;

 

3.1.3. Uw erkenning en acceptatie van deze AV bevestigen; en

 

3.1.4. Akkoord gaan met het betalen van de vergoeding die u aan Upsolut verschuldigd bent voor uw deelname aan het betreffende Evenement (“Vergoeding”).

 

3.2. Uw voltooiing van het bovenstaande registratieproces vormt een bindend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van u om deel te nemen aan het betreffende Evenement in overeenstemming met deze AV.

 

3.3. Zodra wij uw inschrijving per e-mail bevestigen, wordt er een bindende overeenkomst tussen ons gesloten voor uw deelname aan het betreffende Evenement in overeenstemming met, en onderworpen aan, deze AV (met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze AV).

 

3.4. Om deel te nemen aan een Evenement, moet u:

 

3.4.1. Zestien jaar of ouder zijn,

 

3.4.2. In het algemeen een goede gezondheid hebben;

 

3.4.3. Op redelijk verzoek van Upsolut, uw gezondheidstoestand bekendmaken (inclusief met bevestiging van een gekwalificeerde medische professional, bijvoorbeeld in de vorm van een doktersverklaring);

 

3.4.4. Zich officieel inschrijven voor deelname aan het Evenement; en

 

3.4.5. Geaccrediteerd zijn in overeenstemming met deze AV en in het bezit zijn van een officieel startnummer.

 

3.5. U bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de gezondheidseisen voor uw deelname aan een Evenement. U erkent en stemt ermee in dat: (i) uw gezondheidstoestand kan veranderen tussen de inschrijving voor deelname aan een Evenement en de daadwerkelijke deelname (bijvoorbeeld als gevolg van virale infectie, ziekte of letsel); en (ii) u alleen verantwoordelijk bent voor dit risico en deze overeenkomst niet kunt beëindigen vanwege een latere virale infectie, ziekte of letsel. U draagt zelf alle kosten die u maakt om te voldoen aan clausule 3.4.3 van deze AV.

 

3.6. Als u op het moment van inschrijving jonger bent dan 18 jaar, moet u een verklaring van toestemming overleggen die is afgegeven door uw ouder of wettelijke voogd, samen met een kopie van hun paspoort (of ander identiteitsbewijs met foto) uiterlijk 2 dagen voor het betreffende Evenement naar: nederland@hyrox.com. Als u niet aan deze vereiste voldoet, kan Upsolut onze overeenkomst beëindigen (en uw deelname aan het betreffende Evenement intrekken) en zal uw Vergoeding worden terugbetaald (minus eventuele servicekosten die al zijn opgebouwd in overeenstemming met clausule 5.2 van deze AV).

 

3.7. Toeschouwers kunnen tickets kopen voor een van de Evenementen. Upsolut behoudt zich echter het recht voor om van toeschouwers te verlangen dat zij bewijs leveren van hun gezondheidstoestand op het moment van de Evenementen, indien nodig door bewijs te leveren in de juiste vorm zoals beschreven in clausule 3.4.3 van deze AV. Toeschouwers dragen ook het risico van eventuele latere verslechtering van hun gezondheidstoestand na aankoop van hun tickets en alle kosten die zij maken bij het verstrekken van het vereiste bewijs van goede gezondheid.

 

3.8. Upsolut behoudt zich het recht voor om u op elk moment en zonder enig recht op terugbetaling van de Vergoeding of gerelateerde kosten van deelname aan de Evenementen, te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname aan of aanwezigheid bij een Evenement, als:

 

3.8.1. U valse persoonlijke informatie aan ons verstrekt, inclusief tijdens de registratie;

 

3.8.2. Uw acties en/of omissies (zowel voor, tijdens als na een Evenement) de veiligheid van andere deelnemers, toeschouwers of ons personeel of andere vertegenwoordigers in gevaar brengen; of

 

3.8.3. Er een redelijke verdenking bestaat dat u in het bezit bent of onder invloed bent van enige stoffen (prestatieverhogend of anderszins) op het moment van een Evenement.

 

OVERDRACHT/WIJZIGING VAN REGISTRATIE

 

Als u een wijziging van uw registratie of een overdracht nodig heeft, staan we alleen wijzigingen of overdrachten toe volgens de volgende regels:

 

4.1. Als u zich registreert voor een evenement in Nederland of België, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen met betrekking tot hetzelfde land waarvoor uw registratie is gemaakt.

 

4.2. U kunt geen combinatie van wijzigingen maken, bijvoorbeeld overschakelen naar een ander evenement ÉN deelnemer veranderen. U kunt slechts één wijziging tegelijk doorvoeren.

 

4.3. Als u zich registreert voor een enkel evenement, kunt u een van de volgende wijzigingen aanbrengen met betrekking tot uw registratie uiterlijk 1 week voor aanvang van het betreffende Evenement:

 

4.3.1. De deelnemer die deelneemt wijzigen, als de (Single) divisie hetzelfde blijft (dit omvat geen geslachtsverandering);

 

4.3.2. Het evenement waarin u deelneemt wijzigen naar een evenement van hetzelfde jaar, als de (Single) divisie hetzelfde blijft (onder voorbehoud van betaling van een aanvullende vergoeding vanwege een ander prijsniveau);

 

4.4. Als u zich registreert voor een Doubles evenement, kunt u een van de volgende wijzigingen aanbrengen met betrekking tot uw registratie uiterlijk 1 week voor aanvang van het betreffende Evenement:

 

4.4.1. Een van beide deelnemers die deelneemt wijzigen, als de (Doubles) divisie hetzelfde blijft (dit omvat geen geslachtsverandering);

 

4.4.2. Het evenement waarin u deelneemt wijzigen naar een evenement van hetzelfde jaar, als de (Doubles) divisie hetzelfde blijft (onder voorbehoud van betaling van een aanvullende vergoeding vanwege een ander tariefniveau);

 

4.4.3. De HYROX-wedstrijd (Doubles) waarin u deelneemt wijzigen van Doubles naar Single vanwege ziekte van een partner. De andere Doubles-startplaats vervalt en er wordt geen vergoeding gerestitueerd.

 

4.5. Als u zich registreert voor een Relay-evenement, kunt u een van de volgende wijzigingen aanbrengen met betrekking tot uw registratie uiterlijk 1 week voor aanvang van het betreffende Evenement:

 

4.5.1. Een of alle deelnemers die deelnemen wijzigen, als de (Relay) divisie hetzelfde blijft (dit omvat geen geslachtsverandering);

 

4.5.2. Het evenement waarin u deelneemt wijzigen naar een evenement van hetzelfde jaar, als de (Relay) divisie hetzelfde blijft (onder voorbehoud van betaling van een aanvullende vergoeding vanwege een ander tariefniveau);

 

4.6. U kunt een van de wijzigingen in de registratie zoals vermeld in clausules 4.1 tot 4.5 doorgeven aan onze klantenservice via: nederland@hyrox.com. Houd er rekening mee dat dergelijke wijzigingen onderhevig zijn aan een extra verwerkingskosten van €17,02 nederland@hyrox.com.

 

4.7. Registratie voor deelname aan een Evenement kan worden gemaakt met een Voucher en mag niet worden overgedragen aan een andere persoon of derden.

 

4.8. Onverminderd enige andere bepalingen in deze AV, als u zich registreert om deel te nemen aan een Evenement onder of met behulp van een voucher (zoals beschreven in clausule 4.7), kunt u de deelnemer die deelneemt aan het betreffende Evenement niet wijzigen.

 

4.9. Ticketoverdrachten tussen evenementen en divisies zijn niet toegestaan als uw gewenste divisie is uitverkocht.

 

DE VERGOEDING, GOEDE DOELEN, SERVICEKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

5.1. Alle vermelde prijzen op onze registratiepagina zijn inclusief btw.

 

5.2. Naast de Vergoeding is een servicekosten (ter waarde van 5% van de totale waarde van de Vergoeding) verschuldigd bij indiening van een registratie om deel te nemen aan een Evenement. Dit moet u bovenop de Vergoeding betalen.

 

5.3. De Vergoeding en servicekosten zijn onmiddellijk verschuldigd bij registratie voor het Evenement. Betalingen kunnen worden gedaan met:

 

5.3.1. creditcard of betaalpas;

 

5.3.2. Google Pay;

 

5.3.3. Apple Pay; en

 

5.3.4. Visa Checkout.

 

5.4. Als de betaling om welke reden dan ook niet wordt verwerkt, is Upsolut gerechtigd onze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder aansprakelijkheid. U bent aansprakelijk voor alle redelijke kosten die verband houden met een dergelijke beëindiging.

 

AANKOMST/TOEGANG TOT HET EVENEMENT

 

6.1. Bij aankomst op een Evenement en na overhandiging van:

 

6.1.1. uw officiële registratiebevestiging;

 

6.1.2. uw identiteitsbewijs; en

 

6.1.3. indien van toepassing, bewijs van uw gezondheidstoestand,

 

ontvangt u uw startdocumenten en krijgt u toegang tot het Evenement, mits u geen typische symptomen van ziekte vertoont (zoals kortademigheid, hoesten of koorts).

 

6.2. Upsolut behoudt zich het recht voor om verdere uitleg van u te vragen over uw gezondheidstoestand. Als u op enig Evenement typische symptomen van ziekte vertoont (zoals kortademigheid, hoesten of koorts) of andere aanwijzingen van een virale infectie, kan Upsolut u van het betreffende Evenement verwijderen zonder terugbetaling van de Vergoeding.

 

6.3. U moet uw startdocumenten bij ontvangst controleren op volledigheid. Uw timingchip, die zich in de startdocumenten bevindt, moet onmiddellijk na het passeren van de finishlijn aan het personeel van het Evenement in het finishgebied worden teruggegeven. Als uw timingchip door u verloren of beschadigd is, behoudt Upsolut zich het recht voor om alle aan u toegeschreven kosten te verhalen.

 

UITSTEL/AFLASTING VAN DE EVENEMENTEN

 

7.1. Upsolut is niet verplicht om de Evenementen te houden en kan zonder aansprakelijkheid de Evenementen geheel of gedeeltelijk uitstellen of annuleren, of de tijd of locatie van een of alle Evenementen wijzigen om welke reden dan ook, waaronder vanwege:

 

7.1.1. omstandigheden die redelijkerwijs niet onder controle van Upsolut vallen;

 

7.1.2. een beslissing om de veiligheid van het publiek of de deelnemers aan het Evenement te beschermen; of

 

7.1.3. wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7.2. Als een Evenement waarvoor u bent geregistreerd geheel wordt geannuleerd, heeft u recht op een gratis herboeking naar een ander HYROX-evenement naar keuze dat plaatsvindt in Nederland of België tijdens hetzelfde of het volgende seizoen van Evenementen.

 

7.3. Als een Evenement waarvoor u bent geregistreerd wordt uitgesteld, blijft uw contract met ons (inclusief deze AV) ongewijzigd en blijft uw registratie geldig voor de volgende geplande editie van het uitgestelde Evenement.

 

7.4. Onverminderd clausule 6.2 en 6.3 van deze AV, als: (i) een Evenement waarvoor u bent geregistreerd wordt geannuleerd of uitgesteld; en (ii) u kunt aantonen dat u als gevolg hiervan aanzienlijke en onredelijke financiële ontberingen heeft ondervonden, kan Upsolut naar eigen goeddunken de Vergoeding aan u terugbetalen.

 

7.5. Eventuele restituties van de Vergoeding zijn exclusief de servicekosten die zijn gemaakt in overeenstemming met clausule 4.2.

 

DEELNAME/INBREUK RISICO, AANSPRAKELIJKHEID, BEPERKING EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1. Deelname aan een Evenement is op eigen risico en vereist dat u gezond bent en in goede lichamelijke conditie verkeert. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezondheid vooraf te controleren. Met uw registratie, accreditatie en deelname verklaart u uitdrukkelijk dat u zich bewust bent van de specifieke gevaren van het Evenement en dat er geen gezondheidsproblemen zijn met betrekking tot uw deelname.

 

8.2. Door u te registreren voor een Evenement erkent u dat u tijdens het Evenement besmet kunt raken met Covid-19 of andere virussen.

 

8.3. Ondanks al het mogelijke en gepaste zorgvuldigheidsniveau dat we hebben genomen om uw veiligheid te garanderen, is deelname aan een Evenement op eigen

 

8.4. Onverminderd enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, streeft Upsolut er niet naar om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor: (a) fraude of frauduleuze misleiding; (b) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Upsolut, haar medewerkers of vertegenwoordigers; of (c) enige andere kwestie waarvoor het niet mogelijk is om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken volgens de toepasselijke wetten (inclusief uw wettelijke rechten en rechten als consument).

 

8.5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren kleding, waardevolle spullen en uitrusting van deelnemers die niet aan ons zijn overhandigd voor bewaring. U dient daarom hier passend voor verzekerd te zijn.

 

8.6. In zoverre als de aansprakelijkheid van Upsolut is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, vertegenwoordigers en gevolmachtigde agenten.

 

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING, FOTO- EN BEELDRECHTEN

 

9.1. U erkent en stemt ermee in dat Upsolut alle door u verstrekte informatie kan gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

9.1.1. het handhaven van Upsolut’s juridische rechten;

 

9.1.2. het publiceren van informatie over de eindtijden van deelnemers in de evenementen;

 

9.1.3. het versturen van gezondheids- en veiligheidsinformatie en andere relevante informatie met betrekking tot de evenementen;

 

9.1.4. het informeren van u over evenementen, activiteiten, publicaties en diensten die voor u interessant kunnen zijn, indien u hiervoor toestemming geeft aan Upsolut;

 

9.1.5. het informeren van u over eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en/of een van de evenementen volgens clausule 2.1; en

 

9.1.6. het naleven van de toepasselijke wetten.

 

9.2. Upsolut heeft het recht om, hetzij zelfstandig hetzij via geautoriseerde derden, audio- en videoregistraties en foto’s van de evenementen, evenals uw naam, beeld en stem van de deelnemers tijdens de evenementen (gezamenlijk “Media Content”) te maken en deze te gebruiken voor documentatie-, informatie- en reclamedoeleinden in alle media (inclusief, maar niet beperkt tot print, televisie, radio en internetmedia) zonder enige beperking qua tijd of locatie en om alle officiële HYROX-partners en/of sponsors dezelfde onbeperkte gebruiksmogelijkheden te verlenen.

 

9.3. Upsolut zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Media Content die tijdens de evenementen wordt geproduceerd, alleen wordt gebruikt in verband met HYROX, zelfs als deze wordt doorgegeven aan geautoriseerde derden.

 

9.4. Upsolut heeft het recht om alle Media Content op alle media op te slaan, te gebruiken, uit te zenden, weer te geven en/of te reproduceren, waaronder maar niet beperkt tot radio, televisie, bioscoop, evenementen, gegevensdragers of internet, zonder beperking. Dit omvat ook het recht om wijzigingen, bewerkingen, onderbrekingen, verwijderingen of andere aanpassingen aan de Media Content aan te brengen en deze zonder beperking te gebruiken. Upsolut kan deze rechten overdragen aan derden.

 

9.5. U heeft geen recht om de publicatie van enige Media Content goed te keuren of te weigeren, noch recht op enige vorm van vergoeding, compensatie of betaling als u wordt genoemd, afgebeeld of gereproduceerd op enige van de Media Content.

 

9.6. Sportograf Digital Solutions GmbH, gevestigd aan de Süsterfeldstrasse 170, 52072, Aken, Duitsland (“Sportograf”), zal namens Upsolut digitale foto’s maken van HYROX. Daarnaast biedt Sportograf u de mogelijkheid om wedstrijdfoto’s bij hen te kopen. U kunt ook een fotopakket kopen bij het boeken van HYROX. Na aankoop wordt er een overeenkomst gesloten tussen u en Sportograf. Upsolut wordt zelf geen partij bij de overeenkomst, maar treedt uitsluitend op als vertegenwoordiger van Sportograf. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats tussen Upsolut en Sportograf.

 

9.7. Met betrekking tot medische kwesties gaat u ermee akkoord dat:

 

9.7.1. uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen, gebruikt en bekendgemaakt door Upsolut met betrekking tot de organisatie en administratie van de evenementen en voor het opstellen van statistische informatie. Als u tijdens of na een evenement ziek wordt en/of medische hulp of behandeling krijgt van medisch personeel, andere medische dienstverleners die door Upsolut zijn gecontracteerd, of een arts of ziekenhuis, machtigt u deze personen om details (inclusief details van medische behandeling) aan Upsolut of anderen die door hen gemachtigd zijn, te verstrekken; en

 

9.7.2. u stemt ermee in dat medische hulp en/of medische zorg aan u wordt verleend in geval van ziekte, letsel of een noodsituatie, mocht dit zich voordoen tijdens een evenement, waarbij deze hulp zal worden gegeven door Upsolut, haar medewerkers, aannemers of ander opgeleid personeel dat de evenementen uitvoert (waarbij het gebruik van verdovingen kan zijn inbegrepen).

 

9.8. U mag geen geluiden, beelden en/of beschrijvingen van de evenementen opnemen en/of verzenden, behalve voor uw exclusieve, persoonlijke en huishoudelijke gebruik (wat, ter verduidelijking en bij wijze van voorbeeld, niet het opnemen en/of verzenden van geluiden, beelden en/of beschrijvingen van de evenementen voor commerciële doeleinden omvat).

 

LIEFDADEIGHEIDSPLAATSEN & VERKLARING BETREFFENDE INZAMELING

 

10.1. Indien u deelneemt aan een evenement ter ondersteuning of namens een liefdadigheidsinstelling, erkent u dat: (i) dergelijke deelname kosten met zich meebrengt voor de liefdadigheidsinstelling; (ii) dergelijke kosten en een inzamelingsmodel vooraf zijn overeengekomen tussen Upsolut en de liefdadigheidsinstelling; (iii) er een overeenkomst zal worden gesloten tussen u en de liefdadigheidsinstelling in dit opzicht (“Liefdadigheidsovereenkomst”). Upsolut zal geen partij zijn bij de Liefdadigheidsovereenkomst en naast uw contract met Upsolut en deze Algemene Voorwaarden, zal uw deelname aan elk evenement ook onderworpen zijn aan uw Liefdadigheidsovereenkomst; en (iv) u stemt ermee in dat uw deelname onderworpen zal zijn aan de volgende voorwaarden:

 

10.1.1. u heeft toegezegd om donaties aan de liefdadigheidsinstelling te verzamelen voor een minimumbedrag van €400 of een ander bedrag dat door de liefdadigheidsinstelling is overeengekomen (en u dient dergelijke inzameling schriftelijk te bewijzen op verzoek van Upsolut of de liefdadigheidsinstelling) (“Inzamelingsdoel”);

 

10.1.2. u zult 100% van het Inzamelingsdoel uiterlijk 6 weken na het evenement inzamelen;

 

10.1.3. u stemt ermee in dat Upsolut uw gegevens kan delen met de liefdadigheidsinstelling en ermee akkoord gaat dat de liefdadigheidsinstelling contact met u kan opnemen met betrekking tot uw deelname aan het evenement. Upsolut zal van de liefdadigheidsinstelling eisen om uw gegevens niet met enige andere partij te delen dan Upsolut voor marketingdoeleinden;

 

10.1.4. als het evenement door Upsolut wordt geannuleerd volgens clausule 6.1, en u ervoor kiest om niet opnieuw te boeken voor een ander HYROX-evenement volgens clausule 6.2, zullen alle gelden die u namens de liefdadigheidsinstelling heeft ingezameld, aan de liefdadigheidsinstelling worden betaald;

 

10.1.5. als het evenement door Upsolut wordt geannuleerd volgens clausule 6.1, en u ervoor kiest om opnieuw te boeken voor een ander HYROX-evenement volgens clausule 6.2, worden alle gelden die u namens de liefdadigheidsinstelling heeft ingezameld, niet aan u terugbetaald en worden in plaats daarvan toegepast op het HYROX-evenement waarvoor u nu bent geregistreerd; en

 

10.1.6. als de liefdadigheidsinstelling ervoor kiest om haar partnerschap met HYROX, Upsolut of het evenement voorafgaand aan het evenement te beëindigen, blijft uw liefdadigheidsinschrijving voor het evenement ongewijzigd.

 

WEDSTRIJDREGELS

 

De regels van het HYROX-reglement zijn van toepassing op elk evenement (beschikbaar op: www.hyrox.com). Door u te registreren, accepteert u deze regels als bindend.

 

ALGEMEEN

 

12.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en kunnen worden vertaald naar andere talen. In geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en enige vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

 

12.2. Het contract tussen ons vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en geen van de partijen zal enige claim of recht op herstel hebben met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging, garantie of toezegging die namens een andere partij is gedaan met betrekking tot ons contract en die niet al is uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

12.3. Elke persoon die geen partij is bij ons contract heeft geen rechten onder de Wet op de Contracten (Rechten van Derden) 1999.

 

12.4. Het contract tussen ons (inclusief deze Algemene Voorwaarden) wordt beheerst door de wetten van Nederland en België. De partijen komen overeen dat de rechtbanken van Nederland en België exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met ons contract te beslechten. Niettegenstaande het voorgaande:

 

12.4.1. Upsolut behoudt zich het recht voor (te gebruiken naar eigen goeddunken) om juridische stappen tegen u te ondernemen voor: (a) de rechtbanken van Nederland en België; of (b) de rechtbanken van Duitsland. Indien Upsolut ervoor kiest om juridische stappen te ondernemen voor de rechtbanken van Duitsland, zullen deze procedures worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Duitse recht; en

 

12.4.2. u behoudt het recht (te gebruiken naar eigen goeddunken) om juridische stappen tegen Upsolut te ondernemen voor: (a) (voor Nederlandse/Belgische inwoners geregistreerd voor een evenement in Nederland of België) de rechtbanken van Nederland en België; (b) (voor Nederlandse inwoners geregistreerd voor een evenement in Nederland) de rechtbanken van Nederland; of (c) (voor Belgische inwoners geregistreerd voor een evenement in België) de rechtbanken van België. Alle dergelijke procedures worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de jurisdictie waarin die procedures zijn ingeleid.

 

ORGANISERENDE LICENTIEVERLENER

Upsolut Sports GmbH

Bahrenfelder Straße 322

22765 Hamburg / DUITSLAND

E: dach@hyrox.com

Beherende vennoten:

Christian Toetzke

Moritz Fürste

HRB 144750

UST. ID DE311191102

ORGANISATOR

Sportsfitality BV

Kerkstraat 45

1091 JD Ouderkerk aan de Amstel

E: nederland@hyrox.com

Status: Hamburg, 04 juli 2023

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner