ALGEMENE BEDRIJFS- EN DEELNAMEVOORWAARDEN (NLD)
HYROX Nederland (2022)

1. ALGEMENE INFORMATIE
(1) Upsolut SPORTS GmbH met statutaire zetel aan de Bahrenfelder Straße 322 in 22765 Hamburg (“Upsolut” of “Organiserende Licentiegever”) is eigenaar van de licentie voor het evenement “HYROX – the World Series of Fitness Racing” (HYROX) wereldwijd. De sportcompetitie is opgezet als een serie in de vorm van meerdere evenementen en de organisatie van ons wereldkampioenschap als hoogtepunt en afsluiting van het seizoen. Locaties zijn verschillende steden over de hele wereld. De competitie wordt gehouden als een individuele competitie (single) in de divisies HYROX PRO MEN/ HYROX PRO WOMEN en HYROX MEN/ HYROX WOMEN en als partnercompetitie (DOUBLES) in de divisies HYROX DOUBLE MEN/ WOMEN/MIXED en als een estafette competitie (RELAY) in de divisies HYROX MEN/WOMEN/MIXED SEASON gehouden.

(2) Sportsfitality BV met statutair kantoor aan de Kerkstraat 45, 1091 JD Ouderkerk aan de Amstel (“Sportsfitality” of “wij”) bezit de licentierechten en organiseert HYROX op het grondgebied van Nederland.

(3) Sportograf Digital Solutions GmbH, Süsterfeldstr. 170, 52072 Aken (“Sportograf”) zal het HYROX-evenement digitaal fotograferen voor Upsolut en Sportsfitality. Daarnaast biedt Sportograf de deelnemers de mogelijkheid om individueel hun eigen wedstrijdfoto’s aan te schaffen. Als u geïnteresseerd bent, kan een bijbehorend fotopakket direct bij de deelnemer worden gekocht als onderdeel van de HYROX-evenementboeking. In dit geval komt er een direct contract tot stand tussen de deelnemer en Sportotograf. Upsolut of Sportsfitality, wordt geen partij bij de overeenkomst, maar treedt uitsluitend op als vertegenwoordiger van Sportograf. Er vindt geen uitwisseling van gegevens tussen beide partijen plaats.

(4) Afhankelijk van het dynamische en plaatselijk verschillende infectieproces met het coronavirus SARS-CoV-2 op het moment van het betreffende evenement, kan het houden van een HYROX-evenement als een groot evenement in gesloten ruimtes onderworpen zijn aan nationale voorschriften inzake infectiebescherming in Nederland, alsmede de op grond daarvan door de verantwoordelijke autoriteiten uitgevaardigde landsverordeningen en algemene besluiten (gezamenlijk “Covid-19 beschermingsvoorschriften”) en de organisatie van het evenement en de deelname kan onderhevig zijn aan de vervulling van speciale vereisten/voorwaarden (bijv. hygiëneconcept, bewijs en verificatie van gevaccineerde, herstelde of geteste status, maskervereiste, digitale contactopname). Houd er in dit verband rekening mee dat het infectieproces vanwege de dynamiek aanzienlijk kan veranderen tussen de dag van registratie en de dag van het evenement. Neem daarom uw beslissing om u te registreren voor een HYROX-evenement ook tegen de achtergrond van uw SARS-CoV-2-status op het moment van de aangekondigde deelname. Intrekking vanwege onvoldoende SARS-CoV-2-status op het moment van het evenement is uitgesloten!

2. TOEPASSINGSGEBIED
(1) Deze AV regelen de rechtsverhouding tussen Sportsfitality en u als deelnemer (“deelnemer” of “u”) aan het sportevenement HYROX Nederland dat plaatsvindt in Nederland (“NL Evenement”).

(2) In de versie die geldig is op het moment van registratie, maken ze deel uit van het contract tussen ons als organisator en u als deelnemer. Bij wijziging van de rechtssituatie of jurisprudentie zijn wij gerechtigd deze AV met een termijn van 5 dagen in te trekken, of om gewichtige redenen, b.v. bij officiële eisen of een relevante toename van het besmettingsgevaar in verband met de coronapandemie eveneens 5 dagen van tevoren wijzigen. Hiervoor is meestal uw toestemming nodig. Wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien de deelnemer, op de hoogte van deze fictieve goedkeuring, niet binnen de betreffende termijn na ontvangst uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de wijzigingen.

3. TOELATING, WIJZIGINGEN, UITSLUITING EN DISKWALIFICATIE
(1) Als atleet, iedereen die: in aanmerking komt om te starten

(i) geboren is in 2006 of eerder en

(ii) in goede gezondheid en lichamelijke conditie verkeert; en

(iii) indien nodig bereid is zijn/haar gezondheidstoestand op het moment van het NL Evenement bekend te maken, te onderbouwen met bewijs in de daarvoor bestemde wettelijk voorgeschreven vorm, en

(iv) naar behoren ingeschreven voor het NL Event en

(v) geaccrediteerd is in overeenstemming met artikel 7 en in het bezit is van een officieel startnummer.

U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de gezondheidseisen voor deelname, zo nodig na overleg met een arts. Houd er rekening mee dat uw gezondheidstoestand kan veranderen in de tijd tussen inschrijving voor het evenement en deelname (bijvoorbeeld door virale infectie, ziekte of letsel). U draagt ​​dit risico alleen; terugtrekking uit het contract wegens daaropvolgende virusinfectie, ziekte of letsel is uitgesloten! U moet alle kosten dragen die u maakt bij het leveren van bewijs in overeenstemming met Paragraaf 3 Paragraaf (1) (iii).

Vereisten voor een correcte registratie zijn de volledige en waarheidsgetrouwe invulling van het boekingsformulier voor evenementen op onze website, evenals uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw gegevens in overeenstemming met onze gegevensbeschermingsverklaring in overeenstemming met de bepalingen van het gegevens privacy beleid, de erkenning van deze AV en de betaling van het inschrijfgeld en alle andere kosten. Vergoedingen; clublidmaatschap is niet vereist.

(2) Bent u op het moment van inschrijving jonger dan 18 jaar, dan hebben wij naast uw verklaring ook een schriftelijk bewijs nodig. Stuur ons de toestemmingsverklaring van uw wettelijke voogd samen met een kopie van hun identiteitskaart binnen twee (2) weken na het sluiten van het contract, maar uiterlijk twee (2) dagen voor het evenement per e-mail (nederland@hyrox.com). Indien u deze verplichting niet tijdig nakomt, vervalt deze overeenkomst en ontvangt u van ons restitutie van het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met de reeds opgebouwde servicevergoeding conform 5 lid (2). Claims die verder gaan met betrekking tot reisboekingen of hun annuleringskosten zijn uitgesloten.

(3) Als toeschouwer heb je het recht om deel te nemen als je in goede lichamelijke conditie bent en bereid bent om je gezondheidstoestand op het moment van het evenement te bewijzen, zo nodig door bewijs in de juiste wettelijk voorgeschreven vorm, en hebt correct geregistreerd en geaccrediteerd zijn voor het evenement. Houd er rekening mee dat u als toeschouwer ook het risico moet dragen van een latere verslechtering van uw gezondheidstoestand en eventuele kosten die u maakt bij het overleggen van een wettelijk verplicht bewijs. Terugtrekking uit het contract is uitgesloten.

(4) Als organisator behouden wij ons het recht voor om een deelnemer op elk moment te diskwalificeren en/of uit te sluiten van het evenement en zonder enig recht op restitutie van het deelnemersgeld indien

(i) zij door schuld valse persoonlijke informatie hebben verstrekt tijdens de registratie gemaakte gegevens, of

(ii) de instructies en specificaties in de inschrijving en de instructies van de organisator voor, tijdens en na de race niet opvolgt en als gevolg daarvan het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de andere deelnemers met voldoende waarschijnlijkheid of is of

(iii) er een redelijk vermoeden bestaat dat de deelnemer zal starten na het innemen van verboden middelen (doping).

4. INSCHRIJVING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
(1) De presentatie van deelname aan de verschillende enkel-, dubbel- of estafettewedstrijden en als toeschouwer op onze registratiepagina vormt geen bindend aanbod van onze kant. De essentiële kenmerken van de respectievelijke startmogelijkheid vindt u in de beschrijving van de betreffende afdelingen zelf niet bindend.

(2) U kunt een keuze maken uit de inschrijvingen die wij aanbieden en uw keuze bevestigen door direct op de betreffende knop (inschrijving/splitsing) te klikken. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, wordt u stap voor stap door het registratieproces geleid. Het is hiervoor niet nodig om een gebruikersaccount aan te maken. U kunt uw contactgegevens verifiëren door een gastaccount aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van uw persoonsgegevens. Wij willen u erop wijzen dat voor de inschrijving de toestemming van de wettelijke voogd nodig is als u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Verplichte gegevens zijn als zodanig gemarkeerd.

(3) Om het registratieproces te voltooien, moet u eerst akkoord gaan met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze gegevensbeschermingsverklaring en de toepasselijke verklaring van afstand en AV door afzonderlijk op de afzonderlijke selectievakjes te klikken en de door u digitaal ondertekende deelnemersverklaring. Dan moet u op de speciaal gemarkeerde knop “Nu registreren” klikken. Door dit te doen, dien je een bindend aanbod in om deel te nemen aan het evenement.

4) De overeenkomst van deelname tussen u en ons komt tot stand na overlegging van een uitdrukkelijke officiële bevestiging van registratie die per e-mail naar u is verzonden.

(5) Elke deelnemer kan zichzelf of zijn team slechts één keer per evenement inschrijven. Dubbele inschrijvingen door één en dezelfde persoon, zowel als enkele starter als als teamlid, worden slechts één keer geteld; er is geen recht op een tweede startplaats.

5. PRIJZEN, SERVICEKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
(1) Alle prijzen op onze registratiepagina zijn mogelijk inclusief wettelijke omzetbelasting, afhankelijk van de stad van deelname.

(2) Niet inbegrepen zijn de servicekosten (5%), die in verband met uw online contractaanbieding worden gemaakt. Dit staat specifiek in het overzicht en dient door de deelnemer naast het inschrijfgeld betaald te worden.

(3) Het inschrijfgeld en de servicekosten zijn verschuldigd bij het sluiten van het contract. U kunt het openstaande bedrag verrekenen met de volgende betaalmethoden: SEPA incassomachtiging, creditcard, Google Pay, Apple Pay en Visa Checkout.

(4) Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of door intrekking door de rekeninghouder (ook later), hebben wij het recht om na het stellen van een deadline het contract te herroepen en u de kosten van de terugtrekking. De kosten die voortvloeien uit een teruggestuurde automatische incasso, inclusief administratiekosten van Sportsfitality ad € 15,- en de daarbij behorende vergoeding van de bank, zijn voor uw rekening.

6. UITWISSELING / REGISTRATIE
(1) De atleet heeft de mogelijkheid tot een deadline van twee (2) weken voor het evenement (“Cut-off Date”), de deelname, de evenementlocatie binnen NL in het seizoen, het geregistreerde wedstrijdtype – singles/doubles /estafette – of de divisie (HYROX Women – HYROX Pro Women / HYROX Men – HYROX Pro Men of HYROX Doubles: Men/Women/Mixed) op de rekening op nl.hyrox.com tegen betaling van €15,- administratiekosten per verwerking en eventuele andere kosten als volgt:

Eenmalige inschrijving: overige deelnemers; andere locatie; andere enkele divisie; andere enkele divisie en plaatsvervangende deelnemers (2 verwerkingen); ander soort wedstrijd (plus het verschil tussen het inschrijfgeld voor enkel en dubbel (inschrijven voor dubbel kan alleen via Klantenservice nederland@hyrox.com).

Dubbelinschrijving: overige deelnemers; andere locatie; ander type competitie (andere dubbel); een wijziging naar de enkelvoudige indeling kan alleen via Klantenservice nederland@hyrox.com (terugbetaling van het teveel betaalde bedrag tussen dubbel en enkelvoudig inschrijfgeld is niet mogelijk).

Estafette inschrijving: overige deelnemers; andere locatie, andere indeling (het is niet mogelijk om opnieuw in te schrijven voor een ander type competitie, bijvoorbeeld de estafette verdelen in 2 dubbels of 4 enkels)

(2) Alle verwerkingskosten en alle andere kosten die kunnen ontstaan, zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en servicekosten.

(3) Als de inschrijving voor het evenement plaatsvindt via de seizoenspas, met een startplaatsvoucher of een in het kader van een wedstrijd ontvangen voucher, is de overdracht van deelname aan een andere persoon uitgesloten. Voor wijzigingen aan de afdeling of de evenementenlocatie gelden de onder lid (1) genoemde voorschriften. De verwerkingskosten moeten extra worden betaald.

7. ACCREDITATIE / TOEGANG TOT HET NL EVENT
(1) Als onderdeel van uw accreditatie ontvangt u uw startdocumenten en toegang tot het evenement, mits u duidelijk geen typische ziektesymptomen vertoont (bijv. Kortademigheid, hoesten, koorts) en op vertoon

(i) de officiële registratiebevestiging als schermweergave (bijv. smartphone) of als afdruk,

(ii) uw identiteitskaart/paspoort evenals

(iii) indien van toepassing, het wettelijk vereiste bewijs van uw gezondheidstoestand (bijv. bewijs van vaccinatie, actueel virustestresultaat) actueel testresultaat in digitale of belichaamde vorm.

(2) Afhankelijk van uw algehele fysieke indruk kan Sportsfitality om nadere uitleg vragen over uw gezondheidstoestand. Indien u duidelijk typische symptomen heeft (bijvoorbeeld kortademigheid, hoesten, koorts) of andere indicaties van een virusinfectie, kan Sportsfitality u vragen om de weigeringspapieren en toegang tot de zaal te verstrekken zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.

(3) De startdocumenten kunnen niet worden verzonden of opgehaald door een geautoriseerde derde partij. Controleer bij ontvangst uw startdocumenten op volledigheid. De transponder voor tijdmeting in de startdocumenten moet onmiddellijk na het overschrijden van de finishlijn worden teruggegeven aan het evenementpersoneel in het finishgebied. Bij verlies lijden wij een schade van €45,-, die wij achteraf tegen u zullen verhalen.

8. UITSTEL / ANNULERING VAN HET NL EVENT
(1) Sportsfitality kan, in het geval van (i) overmacht (dit omvat, naast dergelijke externe gebeurtenissen die door geen enkele partij kunnen worden voorzien, gecontroleerd of afgewend, waardoor het evenement niet kan worden gehouden, eventuele wijzigingen in de relevante Covid-19 beschermingsvoorschriften of de besmettingssituatie op de betreffende evenementen locatie, eventuele overheidsmaatregelen of voorschriften die de start van het NL Evenement verhindert (bijv. social distancing maatregelen en verbod op groepsbijeenkomsten, alle omstandigheden die kunnen leiden tot de Tijdelijke Plaatsen van Publiek Vermaak Vergunning (TPPE) niet goedgekeurd door de Voedsel- en Milieuhygiëne (FEHD) etc.) evenals oproer, commotie, stakingen, protesten, (ii) onvoldoende deelnemers, (iii) een (andere) officiële opdracht/ toestand of (iv) om redenen van veiligheid en de bescherming van leven, lichaam en gezondheid van de deelnemers, het tijdstip of de locatie van het evenement te wijzigen of het geheel te annuleren. uw deelnameovereenkomst blijft bestaan, tenzij de specifieke aanpassing voor u in het individuele geval onredelijk is.

(2) Indien het NL Evenement geheel wordt afgelast of het bij uitstel voor jou niet redelijk is om deel te nemen aan het evenement dat is verplaatst qua tijd/locatie, heb je recht op een kosteloze omboeking naar een alternatief HYROX evenement naar keuze binnen Nederland.

(3) Als de bovenstaande omboeking vanwege uw persoonlijke omstandigheden geen optie voor u is, zullen wij de reeds betaalde toegangsprijzen terugbetalen; dit omvat niet de servicevergoeding die wordt gemaakt op grond van artikel 4 lid (3) in combinatie met artikel 5 lid (2). Enige verdere aansprakelijkheid voor schade (bijvoorbeeld voor reiskosten) onzerzijds bestaat niet.

9. DEELNAME/INBREUKRISICO, AANSPRAKELIJKHEID, BEPERKING EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
(1) Deelname is op eigen risico! Deelname aan het evenement vereist dat je als deelnemer gezond en in goede lichamelijke conditie bent. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vooraf uw gezondheid te controleren. Met je inschrijving, accreditatie en deelname verklaar je uitdrukkelijk dat je op de hoogte bent van de specifieke gevaren van het evenement en dat er geen gezondheidsproblemen zijn met betrekking tot je deelname.

(2) Bovendien erkent u met uw registratie dat u tijdens het evenement als onderdeel van uw deelname besmet kunt raken met het SARS-CoV-2-virus of andere virussen. Met uw accreditatie en deelname aan het evenement neemt u dit risico bewust.

(3) Buiten uw eigen risicosfeer zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van een licht nalatige schending van een kardinale verplichting, is onze aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare, contracttypische schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van secundaire verplichtingen die geen hoofdverplichtingen zijn. Hoofdverplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u als onze contractpartner kon vertrouwen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De algemene wettelijke bepalingen zijn hier van toepassing.

(4) Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verloren kleding, waardevolle spullen en uitrusting van deelnemers die niet aan ons zijn overgedragen voor bewaring. U moet daarom dienovereenkomstig verzekerd zijn. Volgens het voorgaande is de organisator alleen aansprakelijk voor in bewaring verstrekte kledingtassen in geval van opzet en grove schuld.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. FOTO-/FILM- EN BEELDRECHTEN
(1) We vestigen uw aandacht op het feit dat we het evenement in het algemeen en de competitie in het bijzonder beheren, inclusief de officiële pre-/post-competitiefasen (atletenruimte, technische briefing, start-/opwarmzone, entertainment gebied, prijsuitreiking), duidelijk in de vorm van foto- en audio-/videomateriaal, opslaan en media gebruiken voor rapportage- en marketingdoeleinden. We respecteren uw persoonlijke rechten op uw eigen afbeelding. Wedstrijd gerelateerde individuele foto’s van deelnemers, b.v. tijdens de prijsuitreiking, worden in dit verband beschouwd als klassieke wedstrijdfoto’s, die gebruikt mogen worden in overeenstemming met de volgende voorschriften.

(2) Upsolut en aangestelde licentiehouders van het merk HYROX hebben het recht om zelf of via geautoriseerde derden audio- en video-opnamen en foto’s van het evenement te maken, evenals de namen, afbeeldingen en stemmen van de deelnemers tijdens de wedstrijd (gezamenlijk “media-inhoud”) en deze te gebruiken voor documentatie-, informatie- en reclamedoeleinden in alle media (print, tv, radio, internet, evenementen) zonder enige beperking in tijd of locatie en om de officiële HYROX-partners/sponsors hetzelfde toe te staan onbeperkt gebruik en toepassing.

(3) door Upsolut aangestelde licentiehouders van de HYROX garanderen dat de media-inhoud die tijdens de evenementen wordt geproduceerd, alleen zal worden gebruikt in verband met HYROX, zelfs als deze wordt doorgegeven aan geautoriseerde derden.

(4) Upsolut en aangestelde licentiehouders van de HYROX hebben het recht om alle media-inhoud op te slaan, te gebruiken, uit te zenden, weer te geven, te reproduceren en/of op te slaan in alle media, zoals in het bijzonder op radio, televisie, bioscoop bij evenementen, op gegevensdragers of op internet te publiceren zonder ruimtelijke beperkingen. Dit omvat ook het recht om wijzigingen, bewerkingen, onderbrekingen, verwijderingen of andere wijzigingen aan te brengen in de Media-inhoud en deze zonder beperking te gebruiken. Daarnaast is Upsolut gerechtigd deze rechten over te dragen aan derden.

(5) De deelnemer heeft geen recht op goedkeuring van de geproduceerde media-inhoud, om als deelnemer te worden genoemd of om een ​​financieel voordeel te krijgen indien deze wordt vermeld of afgebeeld of weergegeven op beeld- en/of audiomateriaal.

11. COMPETITIEREGELS
Op het evenement zijn de voorschriften van het HYROX Rule Book van toepassing (beschikbaar op www.hyrox.com en www.hyroxnetherlands.com). Door inschrijving aanvaardt de deelnemer dit reglement als bindend.

LICENTIEHOUDER ORGANISEREN
Upsolut Sports GmbH
Bahrenfelder Straße 322
22765 Hamburg
E: dach@hyrox.com

Managing partners van Organizing Licentiegever:
Christian Toetzke
Moritz Fürste
HRB 144750
UST. ID DE311191102

ORGANISATOR

Sportsfitality BV
Kerkstraat 45
1091 JD Ouderkerk aan de Amstel
E: nederland@hyrox.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner